Min vision för Lunds skolor 2015

Så här vill jag att Lunds grundskolor ska kunna beskrivas om fem år…

Lärare och pedagogik

Lund anställer de bästa lärare som går att få tag på genom att erbjuda konkurrenskraftiga löner. Lärarna undervisar endast i ämnen där de är behöriga, och de får en kontinuerlig och välplanerad fortbildning – både generell och ämnesdidaktisk.

Rektorerna har goda chefsegenskaper och arbetar aktivt med pedagogiskt ledarskap.

Genom nära samarbete med universitet och högskolor bedrivs forskning för att utveckla undervisningen så att den ligger i pedagogisk framkant.

Lokala pedagogiska initiativ uppmuntras. Genom pedagogisk revision eller annan extern granskning utvärderas initiativen för att säkerställa att valda pedagogiska metoder verkligen förbättrar undervisningen.

Kunskaper och betyg

Genom att all undervisning i Lunds skolor är i pedagogisk toppklass har Lunds skolor mycket höga kunskapsresultat – även i ett internationellt perspektiv.  

Lärarna gör en professionell och tydligt dokumentation av varje elevs kunskapsutveckling i förhållande till målen. Elever som riskerar att inte nå målen i något ämne identifieras tidigt och stödinsatser sätts in. Stödinsatserna är individuellt utformade, dokumenterade i tydliga åtgärdsprogram och genomförs med en mycket hög successrate.

Elever med speciell begåvning och intresse får de utmaningar och den uppmuntran de behöver för att utvecklas i förhållande till sin förmåga.

Genom skriftliga omdömen och betyg görs både eleven själv och föräldrarna medvetna om elevens kunskapsutveckling. Nationella prov rättas på ett objektivt korrekt sätt, vilket säkerställs genom stickprovsvis kontrollrättning. Betygssättningen utgår från tydliga kriterier och är rättvisande.

En systematisk sammanställning av kunskapsutvecklingen i alla ämnen ger information till föräldrarna om skolans prestationer, samt ledningsinformation som ger möjlighet att analysera och åtgärda sviktande kunskapsutveckling eller successrate.

Mobbning och kränkningar

Alla skolor har ett förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar som ständigt följs upp och utvecklas. Arbetet sker enligt vetenskapligt beprövade metoder.

All personal är utbildad för att hantera mobbningssituationer. Arbetet för att hantera en uppkommen situation initieras snabbt och sker professionellt i enlighet med upprättade och inövade rutiner.

En systematisk sammanställning av mobbning och kränkningar ger information till föräldrarna om skolans elevklimat, samt ledningsinformation som ger möjlighet att analysera och åtgärda tendenser.

Särskilt stöd – droger

Lunds kommun har personal med god specialpedagogisk kompetens samt egen expertis inom skolhälsovården för att göra psykologiska utredningar som ligger till grund för utformning av stödinsatser. Stödinsatser utformas så att de hjälper varje barn på bästa sätt. Skolan har väl etablerade rutiner för att samverka med både socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

Ett aktivt drogförebyggande arbete bedrivs. All personal i skolan är tränad för att kunna se tecken på drogmissbruk. Vid varje tecken på drogmissbruk initieras åtgärder i samverkan med polis och socialtjänst i enlighet med upprättade och inövade rutiner.

Arbetsmiljö – skolk

Lunds skolor präglas av arbetsro och ömsesidig respekt mellan individer. Undervisningen bedrivs i ändamålsenliga och modernt utrustade lokaler. Använda läromedel är av hög kvalitet.

Skolorna har utvecklade metoder för att använda datorer och IT som ett pedagogiskt verktyg.

Skolmaten är näringsrik och upplevs av eleverna som god.

Det är tydligt att skolk inte accepteras. Vid onormal frånvaro agerar skolan i ett tidigt skede för att undvika att problemen fortsätter eller växer.

En sammanställning av olovlig frånvaro ger information till föräldrarna om skolans resultat, samt ledningsinformation som ger möjlighet att analysera och åtgärda systematiska tendenser.

Föräldramedverkan – brukarinflytande

Det finns ett tydligt föräldraansvar där skolans roll är att komplettera föräldrarnas fostran.

Föräldrars engagemang i barnens skolgång välkomnas och bidrar till trivsel och goda resultat.

Förändringar i skolans inre organisation sker i aktiv samverkan med föräldrar och elever.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s