Löfven försöker hämta upp sina egna ur diket

Stefan Löfvens utspel i Almedalen om att sätta ett tak för antalet barn i småbarnsavdelningarna är ett stort svek mot de kommuner som redan satsar på förskolan. I Lund, Stockholm och många andra alliansstyrda kommuner är personaltätheten hög och gruppstorlekarna små. Vi har medvetet prioriterat förskolan eftersom den är otroligt viktig. Socialdemokratiskt styrda Malmö och Göteborg är däremot skamfläckar på Sveriges förskolekarta. Där är barngrupperna stora och personaltätheten låg.

I Lund har småbarnsavdelningarna redan färre än 15 barn. En statlig satsning på ett tak skulle i praktiken bli ett extra statsbidrag till framför allt socialdemokratiskt styrda kommuner, kommuner som redan får extra mycket pengar vi de statliga skatteutjämningssystemen.

Jag reagerar också på att Löfven endast pratar om avdelningsstorleken. Det viktiga för en förskola är personaltätheten! Det är den som i praktiken avgör hur stora barngrupperna under dagen blir. Har man en god personaltäthet bildas två eller tre grupper på varje avdelning. Är den däremot låg måste man samarbeta med avdelningen bredvid, och då har man i praktiken en grupp på kanske 30 barn.

Visst är det publikfriande att prata om avdelningsstorlek. Och det funkar säkert i Malmö, där förskolan är på gränsen till sammanbrott. Men i Lund har vi kommit så pass långt att vi hellre pratar om det pedagogiska innehållet i verksamheten. Jag hoppas givetvis att även Malmö når dit så småningom.

Det är inte Sverige som behöver ett regeringsskifte. Det är Malmö och Göteborg.

PRAO:n blir kvar

Barn- och skolnämnd Lunds stad beslutade idag ”att eleverna tills vidare oförändrat ska erbjudas PRAO i årskurs 8 och 9”. Därmed gäller inte högstadierektorernas tidigare besked om att PRAO:n ska upphöra. En enig nämnd ställde sig bakom Folkpartiets förslag.

På ett möte tidigare under dagen förtydligade Arbetsmiljöverket sina krav på skolornas arbete med att  göra riskbedömningar av praktikplatser. Arbetsmiljöverket backade då fullständigt från de orimliga krav som man tidigare ställt.

Nämnden kommer i september åter att behandla grundskolornas SYV-verksamhet. Gymnasievalet är troligen det första livsavgörande val som våra elever gör. Därför gäller det att eleven fått så mycket kunskap att hen kan göra ett medvetet val. SYV-verksamheten måste bestå av mer än bara några timmars information om gymnasievalet.

Dags för G5 – Lunds femte kommunala gymnasieskola

Elevprognos

Lunds kommuns officiella befolkningsprognos

Lund behöver en femte gymnasieskola. Redan nu kan vi se en mycket kraftig elevpuckel på väg upp i högstadiet. Det dröjer bara tre år innan denna elevpuckel knackar på dörren till gymnasiet.

Det är redan trångt på Lunds gymnasier. Utbildningsnämnden försöker därför täcka upp med mindre tillbyggnader. Bl a kommer Spyken att få ta över kontorslokalerna på Källbo. På så sätt klarar vi med nöd och näppe de närmaste åren. Men det räcker inte.

2017 slår elevpuckeln till med full kraft. Då måste G5 vara på plats!

Antaganden

Man kan göra några enkla antaganden för att skatta behoven:

  • Lundabor i gymnasieålder ökar med ca 200 per år fr o m 2017.
  • Elever från kringkommunerna som söker gymnasium i Lund ökar lika mycket.
  • Samma andel som idag väljer att söka till Lund.
  • Samma andel som idag väljer fristående skolor.

Med dessa antaganden kommer vi att behöva 400 nya platser per år fr o m 2017. På tre år får vi då 1200 nya gymnasieelever i Lund. Detta fyller med råge en stor gymnasieskola. Elevökningen stannar dock inte 2019, utan vi bör redan nu börja planera för G6 – en sjätte kommunal gymnasieskola.

Vad händer om vi inte bygger?

Om G5 inte byggs, eller blir försenat, kommer det att få katastrofala följder för lunds gymnasieelever:

  • Elever med låga betyg kommer inte in i Lund, utan tvingas söka till annan kommun
  • Detta gäller både elever från Lund och från de tidigare samverkanskommunerna (Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp)

Fritt Sök Skåne

Fritt Sök

Skolmarknader i Skåne

Lunds kommun har sedan 2009 ett avtal med övriga skånska kommuner (och några i Blekinge) om Fritt Sök. Det innebär att alla elever konkurrerar med betygen till alla kommunala gymnasieskolor.

Avtalet innebär många fördelar för elever från Lund. Dels får lundaeleverna tillgång till hela Skånes gymnasieutbud, dels får Lunds gymnasieskolor, tack vare en stor efterfrågan, möjlighet att erbjuda ett större utbud av varianter än vad som annars vore möjligt. Även elever från kringkommunerna gynnas av Fritt Sök. Fritt Sök är alltså bra både för lundaeleverna och  för eleverna från kringkommunerna.

Politiska hot

Socialdemokraterna i Skåne har tagit ett kongressbeslut om att motverka det fria skolvalet. Att överge Fritt Sök skulle innebära kraftigt minskade valmöjligheter för Lunds gymnasieelever. Det skulle dessutom innebära förödande konsekvenser för de kringkommuner (Lomma, Staffanstorp, Kävlinge och Burlöv) som i kraft av tidigare samverkansavtal förlitat sig på att Lund ska tillhandahålla gymnasieplatser för deras elever.

Moderaterna i Lund försöker sopa problemet under mattan, och skjuta investeringen i en femte gymnasieskola på framtiden. Man hänvisar till pågående utredningar om skolans placering och utredningar om vilka gymnasieprogram som ska placeras var. Oklarheter kring var och hur får dock inte påverka frågan om när. Vi måste lägga in G5 i investeringsbudgeten för 2017.

Just nu ligger G5 i investeringsbudgeten för 2019, och det innebär att gymnasievalen för 800 elever inte kommer att kunna tillgodoses!

 

Mail om PRAO

Idag fick jag följande mail från en elev i Lund:

Hej!

Jag heter Filip och går i klass 7  C på Östra Tornskolan.  Jag läste i Sydsvenskan att du tänkte ta upp diskussionen om PRAO på Skolnämndens möte den 18:e juni.  Jag och några vänner har därför för ett par dagar sedan samlat in namnunderskrifter från alla i klass 6 och 7 samt en del av 8:orna och vill överlämna dessa listor till dig inför mötet. ALLA elever som vi pratat med håller helt med om att det är fruktansvärt viktigt att skolorna behåller PRAON och att vi får möjlighet att komma ut och få en inblick i arbetslivet INNAN vi gör våra gymnaiseval.
Vi tycker att det är jätteviktigt att du tar upp PRAON i skolnämnden och vi vill visa dig vårt stöd genom att ge dig listorna så att övriga medlemmar  kan se att vi menar allvar.
Tack för att du står på vår sida. Hur kan vi  hinna ge dig listorna?
  /Filip Mårtensson
Vi har under många år arbetat aktivt med elevinflytande i Lunds skolor. Jag blir därför ledsen och bekymrad när rektorerna försöker genomföra förändringar av detta slag utan att involvera eleverna. Dessutom är PRAO:n, precis som Filip poängterar, otroligt viktig.
Jag kommer att göra vad jag kan för att eleverna ska få behålla sin PRAO.

Mårtenskolan får inte rivas utan politiskt beslut!

Jag har den senaste veckan fått många frågor om åtgärderna av typen ”Vem har beslutat att riva Mårtenskolan?”. Något beslut om att riva Mårtenskolan har, såvitt jag vet, inte fattats.

Nämndes arbetsutskott beslutade däremot i onsdags att skicka förvaltningens förslag till områdeslokalplan för Tuna/Mårtens Fälad på remiss. Remissförfarandet är till för att alla berörda ska få möjlighet att yttra sig över planerna innan beslut fattas.

Det kan i akuta situationer finnas skäl att föregripa lokalplaneprocessen och fatta särskilda beslut avseende enskilda lokallösningar. Sådana beslut ska normalt tas på politiskt nivå. Varken Skolförvaltningen eller Serviceförvaltningen har signalerat att det behövs sådana beslut avseende Mårtenskolan, och jag förutsätter därför att verksamheten bedrivs vidare som tidigare tills dess att områdeslokalplanen antagits.

För mig och för Folkpartiet är det viktigt med små skolor nära hemmet i de lägre årskurserna. Det är också viktigt att skollokalerna håller en god kvalitet. Det är just därför vi valt att ta fram områdesplanerna som ett långsiktigt och strategiskt planeringsverktyg. Vi vill hitta en bra lösning med permanenta byggnader både för skolorna och förskolorna på Mårtens Fälad. Paviljonger ska bara användas i nödfall och under en kort tid.