Lunds kommun behöver en bredbandsstrategi

De senaste åren har efterfrågan på fiberanslutningar stigit kraftigt. Marknadens aktörer har svårt att tillmötesgå efterfrågan.

För mig är det viktigt att bredbandsutbyggnaden sker i fri konkurrens. Men det är också viktigt att det kommunala bolaget Kraftringen hänger med, och kan stå för sin del av den efterfrågade bredbandsutbyggnaden.

I förra veckan träffade jag ett gäng bredbandsentusiaster i Södra Sandby, som undrade varför Lunds kommun saknar en tydlig bredbandsstrategi. Jag blev svaret skyldig. Även om själva utbyggnaden inte sker i kommunal regi måste kommunen alltid stå för en del tjänster, bland annat lantmäteritjänster och tillståndshandläggning. När utbyggnadstakten ökar får inte denna del av den kommunala servicen bli en flaskhals.

Flera kommuner har egna stadsnät och/eller strategier för bredbandsutbyggnad. Många kommuner har även en uttalad målsättning för fiberutbyggnaden. Lund saknar en sådan, och det är därför oklart hur våra kommunala förvaltningar och bolag på bästa sätt kan samverka för att möta medborgarnas krav och förväntningar.

Jag skrev en motion i frågan, och i helgen ställde partiet sig bakom motionen.

I motionen föreslår vi Lunds kommun att ta fram en bredbandsstrategi med syfte att:

  • fastställa en kommunal målsättning för bredbandsutbyggnaden för Lunds kommun.
  • identifiera den samverkan som behövs mellan kommunala förvaltningar och bolag för att möta medborgarnas krav och förväntningar.
  • ge berörda nämnder och förvaltningar de uppdrag och direktiv som behövs för att möjliggöra en sådan bredbandsutbyggnad.
  • genom ägardirektiv till Kraftringen förstärka och förtydliga Kraftringens roll i detta arbete.