Barackerna på Vikingaskolan rivs och ersätts med … nya baracker.

Det är brist på lågstadieskolor öster om motorvägen i Lund. Barn- och skolnämnden har visserligen för många år sedan beställt lågstadieskolor på både Brunnshög, Mårtens Fälad och Råbylund, men samtliga beställningar har stoppats av Kommunstyrelsen.

Barackerna på Vikingaskolan. Foto: Lars Hansson

Nu har läget blivit akut, och inför hösten har kommunen en akut brist på lågstadieskolor i området.

Barn- och skolnämnden har därför, vid sitt senaste sammanträde, beslutat att utöka barackerna på Vikingaskolan. Men inför detta beslut uppdagades en del problem:

  • Bygglovet för de befintliga barackerna gick ut 2014. Verksamheten i dessa lokaler har alltså bedrivits utan bygglov under många år.
  • Att ställa nya baracker ovanpå de befintliga är inte möjligt. De befintliga barackerna kommer nämligen från Cramo. Lunds kommun har numera ett upphandlat ramavtal med Expandia och kan inte frångå detta. Expandiamoduler kan tydligen inte ställas ovanpå Cramomoduler.
  • Det finns möjlighet att ställa nya moduler bredvid de befintliga, men tekniska nämnden/parkförvaltningen motsätter sig en sådan placering.

Barn- och skolnämnden har därför valt den dyraste och mest opraktiska lösningen, nämligen att ta bort de befintliga barackerna och att placera helt nyköpta baracker i två plan.

Det rimligaste hade varit att bygga nytt på mark intill. Är det en tillfällig lösning kan man väl låna lite parkmark. Förlusten av parkmark är visserligen oönskad, men denna olägenhet är ganska liten om man jämför med de höga kostnader det innebär att kassera fungerande baracker och de olägenheter det innebär att bedriva verksamhet i baracker staplade ovanpå varandra.

Vikingaskolan. Foto: Lars Hansson

Men den verkliga frågan är:

Hur och när ska det presenteras en långsiktig och permanent lösning för lågstadiekapaciteten öster om motorvägen?

Avsätt Kungen om Kungen inte avsätter Horace!

De senaste dagarnas uttalanden från Horace Engdahl är mer än lovligt plumpa. Engdahl avfärdar lättvindigt och arrogant de kvinnor som, efter grova övergrepp, framträtt anonymt i media. När Horace Engdahl använder anonymiteten hos kritikerna som argument för att de ”inte förtjänar att lyssnas på” så visar han en sällan skådad von-oben-attityd. Skyddet av källor är ryggraden för en fri granskande press, något som en akademiledamot inte borde förakta utan i stället värna om. Och om man är så övertygad om sin egen upphöjdhet som Horace Engdahl så borde man genast plockas ner på jorden.

Horace Engdahls dumheter upphör inte med detta. Generaliserande uttalanden om att kvinnor skulle vara mindre stresståliga, och därmed mindre lämpliga att hantera konflikter, väcker också avsmak. Om man anser att män tillhör ett överlägset kön så har man definitivt inte i en modern institution att göra.

Vårt samhälle har ingen som helst plats för institutioner, föreningar e.d. som har en kvinnosyn som denna. Sådana institutioner ska inte ges minsta utrymme av det etablerade samhället.

Introverta sällskap kan visserligen, så länge de håller sig inom lagens ram, får existera inom sin egen bubbla – så länge de inte lämnar den. Men Svenska Akademien är inte en angelägenhet för ett fåtal. Om man gör anspråk på att åtnjuta både Svenska folkets och internationell aktning måste man leva upp till högt ställda moraliska krav. Och Horace Engdahl – representant för Akademin – har just spottat både Svenska folket och världens kvinnor i ansiktet.

Jag har i olika sammanhang träffat personer som varit alltför övertygade om sin egen förträfflighet. Det har alltid slutat med att vederbörande har fått träda tillbaka. Så måste givetvis ske även i detta fall. Problemet i det här fallet är bara att formerna för ansvarsutkrävande är lite diffusa. Horace Engdahl själv verkar vara trygg med att han är tillsatt på livstid. Detta är en trygghet som han inte bör ta för given.

Frågan är nämligen om ens Akademins högste beskyddare bör acceptera denna arrogans och kvinnosyn? Självklart inte! Om inte Kungen tar avstånd från Horace bör Svenska Folket ta avstånd från Kungen!

Jag föreslår att alla som läser detta skriver ett brev till H M Konungen, med budskapet att han såsom Akademins högste beskyddare, bör entlediga Horace Engdahl, då Engdahls arrogans och kvinnosyn är helt oacceptabel i ett modernt samhälle.

Det vore också bra om både Svenska folket och världssamfundet valde att avstå från att erkänna Svenska Akademin som utfärdare av Litteraturpriset tills dess att Horace Engdahl lämnat Akademin. Beröva Akademin sin status tills dess att akademin förtjänar den! Genomför en generalbojkott av Akademin tills den återfått sin förmåga att leva upp till sitt uppdrag! Och det kan inte ske så länge Horace Engdahl sitter kvar.

Falsk matematik i Lunds skolbudget

Falsk matematik i Lunds skolbudget

Efter valet ska Lunds kommunfullmäktige nu ta ett definitivt beslut om kommunens budget. En preliminär budget antogs i juni, men det nyvalda kommunfullmäktige har nu möjlighet att göra justeringar.

För att bibehålla exakt samma resurser per elev som under 2018 skulle grundskolan (inklusive fritidshem) behöva kompenseras dels för ökningen i elevantal (53,8 mnkr), dels för personalens löneökningar (36,7 mnkr). Detta kallas för fullständig kostnadsuppräkning, och brukar utgöra basen för en budget. Utifrån detta kan partierna sedan lägga till och dra ifrån, utifrån sina politiska prioriteringar. Fortsätt läsa

Krysskräll för Ida Alterå (C)

Krysskrällen i kommunfullmäktigevalet i Lund är Ida Alterå (C), student, 21 år, som med 5,7 % personkryss tar första ordinarie mandatet för (C).

Utan personkryss hade Ida Alterå, som är sjundenamn på Centerpartiets lista, hamnat utanför Lunds kommunfullmäktige, där partiet får fyra ordinarie ledamöter och två ersättare.

Ida Alterå fick nästan 300 kryss, medan förstanamnet på listan, Inga-Kerstin Eriksson, bara fick kryss på drygt 3 % av partiets valsedlar.

Även Ann Heberlein (M) tar sig förbi förstanamnet

Även Ann Heberlein (M) blir personvald med dubbelt så många personkryss som förstanamnet Christer Wallin.

Ann Heberlein, som står på nionde plats på Moderaternas lista, hade dock fått en ordinarie plats i Lunds kommunfullmäktige även utan personkryss.

Att Ann Heberlein skulle dra många personkryss var väntat, eftersom hon har hållit en hög, och bitvis provokativ profil, både i lokala och nationella media. Ann Heberlein har använt en retorik när det gäller invandrings- och asylpolitiken, som ligger väldigt nära Sverigedemokraternas.

Förstanamnen får personkryss

Många väljare kryssar förstanamnet på valsedeln. Därför blir Hedvig Åkesson (KD), Anders Almgren (S), Karin Svensson-Smith (MP), Hans-Olof Andersson (SD) och Maja Grubelic (FI) personvalda. Alla med kryss på strax över 5 % av partiets röster.

Hanna Gunnarsson (V) blir personvald med imponerande 7,6 % av partiets röster, men kommer förmodligen att lämna Lunds kommunfullmäktige då hon även tog hem partiets riksdagsmandat i valdistriktet ”Skåne läns södra”.

Sämre har det gått för förstanamnen Inga-Kerstin Eriksson (C), Christer Wallin (M), och Börje Hed (FNL),  som inte fått kryss på 5 % av partiets valsedlar, gränsen för att bli personvald.

Philip Sandberg (L) briljerar, och upprepar förra årets bedrift

Philip Sandberg (L), förstanamn för Liberalerna, blir kommunens i särklass mest kryssade kommunpolitiker, med kryss på 15 % av partiets valsedlar. I antal räknat är det ca 1 500 kryss, nästan en fördubbling jämfört med förra valet, där han också blev kommunens mest kryssade politiker.

Och oavsett om man räknar i procent av det egna partiets röster eller i faktiskt antal personkryss är Philip Sandberg .

Man kan jämföra Philips 1 500 kryss med kommunvalets näst mest kryssade politiker, Ann Heberlein (M), som fick knappt 1 000 kryss.

 

 

Lärarna behöver inte fjärrstyras från riksdagsbänken

Jan Björklund (L),  Christer Nylander (L) och Lotta Edholm (L) föreslår ett mobiltelefonförbud i Dagens Nyheter 5/2.

Att bristen på studiero är ett stort problem i landets skolor är odiskutabelt. Många elevenkäter visar detta svart på vitt. Men orsakerna till stöket kan variera, och därmed också vilka åtgärder som bäst ökar studieron. Det saknas inte heller verktyg för att vidta åtgärder. Både lärare och skolledare har både skyldighet och långtgående möjligheter att ingripa mot sådant som stör. I många fall kan säkert ett mobilförbud vara både motiverat och verkningsfullt. Och i så fall ska läraren eller skolledningen givetvis använda dessa verktyg.

Men det finns mycket annat än mobiltelefoner som kan avleda uppmärksamheten från undervisningen. Impulskontroll och studieteknik krävs för att kunna fokusera på skolarbetet oavsett om störningsmomentet är ett SMS eller snyggingen på andra bänkraden. Och om man har en tråkig, oengagerad och svårbegriplig lärare kan inte ens den mest disciplinerade undvika att tankarna far iväg åt annat håll.

Problemet är alltså mycket mer mångfacetterat än vad Björklund och Nylander antyder. Och ett landsomfattande mobilförbud är helt fel väg att gå. En lärare får knappast högre pondus av att vara fjärrstyrd från riksdagsbänken. Problemen med stök är lokala och måste hanteras lokalt, utifrån en lokal analys av orsakerna och med ett lokalt ansvar för att åtgärderna ger resultat.

Ett grundläggande signum för liberalismen har alltid varit att man litar på att människor kan tänka själva och ta eget ansvar. Det finns inga skäl att undanta lärare och skolledare från detta synsätt. Det förvånar mig därför att just Björklund och Nylander kommer med detta förslag, där man förminskar lärarens pondus till förmån för ett populistiskt men verkningslöst förmynderi.

Förskolebygge avbryts på oklara grunder

Bygget av Vildandens förskola har avbrutits på oklara grunder. Nu riskerar familjer i västra Lund att stå utan förskola.

Barn- och skolnämnden beställde i mars 2014 en ny 6-avdelningars förskola på Vildanden i västra Lund. Beställningen grundades på den då aktuella befolkningsprognosen.

När Kommunstyrelsen skulle ge klartecken åt skolnämndens beställning valde man att i stället beställa en förskola med åtta avdelningar. Beslutet att beställa en större förskola grundades på att Kommunkontoret gjorde en annan bedömning av barnunderlaget än skolnämnden.

Fortsätt läsa