Miljöfarliga vallöften från (S)

I Lund föreslår (S) en mycket märklig budget för kommunen. Man finansierar sina fagra vallöften med en ökad utdelning från det kommunalägda energibolaget Kraftringen.

Detta är ett mycket oroväckande förslag. Kraftringen har gjort stora investeringar i miljövänlig energiproduktion (Örtoftaverket) och står inför ytterligare stora investeringar. Även dessa handlar i många fall om anpassningar till miljövänligare produktion.

Dessutom behöver Kraftringen konsolideras. De stora investeringarna har till stora delar finansierats med upplåning, och har gjort koncernen känsligare för ränte- och konjunktursvängningar. Ett alltför stort vinstuttag ur koncernen sänker koncernens kreditvärdighet, vilket leder till högre lånekostnader.

Förslaget från (S) riskerar alltså att få två allvarliga konsekvenser:

  • De kommande miljöinvesteringarna uteblir.
  • Kraftringen tvingas höja el- och fjärrvärmepriserna.

Att finansiera kommunal verksamhet via el- och fjärrvärmeräkningen är att ta ut en dold skatt. En skatt som bara drabbar hälften av kommuninvånarna. I halva kommunen är det nämligen privatägda Skånska Energi, och inte Kraftringen som har nätkoncession.

Kraftringen drivs tillsammans med tre grannkommuner, och vinstutdelningen regleras av en gemensamt överenskommen utdelningspolicy. Lunds kommun har visserligen egen majoritet på bolagsstämman, men att bryta mot ingångna överenskommelser är inte snyggt. Och detta är precis var (S) vill göra.

Men den allvarligaste frågan är hur övriga partier i Lund ställer sig till minskade miljöinvesteringar inom Kraftringen. (S) skulle, vid ett eventuellt maktskifte i Lund, inte få med sig varken (MP) eller (V) på detta befängda förslag, och skulle då tvingas att höja skatten ytterligare för att finansiera sina fagra vallöften.

Ett regeringsskifte innebär större barngrupper i förskolan

I Lund går vart femte barn i en fristående förskola. Verksamheterna fungerar bra och föräldrarna är mycket nöjda.

Flera av dessa verksamheter hotas om det blir regeringsskifte i valet. De rödgröna går nämligen till val på att införa ett vinstförbud för friskolor.

Att de som arbetar i ett företag ska ha lön betraktas som en självklarhet. De flesta anser också att det okej att de som lånar ut pengar, t ex banker, får en skälig ränta. Men ibland skjuter investerare till pengar utan krav på ränta. I stället får man då utdelning när (och om) verksamheten går med överskott. Och man får det i form av vinstutdelning.

Detta kan sticka i ögonen på somliga, men är inte mer ofint än den ränta som banken tar ut när man tagit banklån till investeringen.

Det finns ytterligare en anledning till att fristående förskolor måste generera vinst. Ett företag som går med förlust måste nämligen, om man inte har sparade vinstmedel, antingen ta in nytt kapital eller försätta sig i konkurs. Och hur ska man kunna bygga upp en reserv i form av sparade vinstmedel om man inte får gå med vinst?

En verksamhet med vinstförbud blir alltså ointressant för investerare, och går omkull vid minsta ekonomiska motgång. Ingen förskola överlever i längden med sådana förutsättningar.

Vad händer då om de fristående förskolorna kastar in handduken? Jo, kommunen måste erbjuda ytterligare 1 500 barn plats i de kommunala förskolorna. Omöjliga villkor för friskolorna drabbar alltså alla barn i form av större barngrupper på alla förskolor.

Öppet brev till Anders Almgren (S)

Nedanstående mail har jag idag skickat till oppositionsrådet Anders Almgren (S), med anledning av felaktiga uppgifter som (S) presenterat i valrörelsen.

Hej Anders!

Jag har de senaste veckorna fått flera upprörda mail från förskoleföräldrar, som av dig fått mail med uppgift om att ”Sedan 2007 har det blivit 400 fler barn i förskolan, samtidigt som personalen minskats med 50 heltidstjänster!”.

År 2007 rapporterade Lund av misstag in ett felaktigt personalantal till SCB/Skolverket. Du avfärdade då mitt påstående om statistikfel och bad skolcheferna om en förklaring. Det fick du också, och för att fräscha upp ditt minne bifogar jag deras svar nedan.

Trots att du vet att Skolverkets uppgifter är felaktiga har du använt dessa felaktiga siffror i valrörelsen. Jag tycker att det är trist.

Jag skulle därför vilja att du är hederlig och kontaktar dessa föräldrar på nytt och korrigerar din uppgift om den påstådda ”minskningen”. I ditt mail nedan skriver du ju att du ”inte ville svartmåla de verksamheter som gör ett otroligt bra jobb”.

Med vänlig hälsning

Lars Hansson
Läs mer

Alliansen fortsätter styra Lund!

Kommunvalet i Lund är nu färdigräknat. Alliansen får fortsatt egen majoritet med minsta möjliga marginal (ett mandat). Alliansen: 33, Rödgröna 29, SD: 3.

Tove Klette

En nöjd Tove Klette

Inom Alliansen förlorar FP ett mandat och får 9. Siffrorna är fortfarande preliminära, och ett ytterligare FP-mandat verkar ligga precis på gränsen (bara fem röster behövs). På onsdag räknas de förtidsröster som lämnats på lördagen, samt en del utlandsröster. Dessa brukar normalt inte missgynna alliansen, men man kan aldrig vara säker.

Detta bryter en 25-årig tradition av ständiga maktskiften i Lund. Tove Klette får alltså sitta kvar som kommunalråd ytterligare en mandatperiod.

Därför ska du kryssa mig på söndag!

Det har varit mycket politik i medierna de senaste veckorna. Några har blivit övertygade, andra bara förvirrade. Här ger jag dig dig tre goda skäl till att kryssa mig på Folkpartiets valsedel i Lund.

Lars Hansson1. Lund ska ha landets bästa förskolor och skolor 

Lund ligger på topp i nationella jämförelser. Och så ska det fortsätta att vara. ”Läsa, skriva, räkna” låter kanske som en klyscha, men det är skolans huvuduppgift. Jag vill satsa på utbildade lärare, fler specialpedagoger och bättre elevhälsovård. Det är också viktigt att skolan hela tiden använder sina resurser på rätt sätt. Onödig administration och dödfödda projekt ska bort.

En bra skola ger eleverna framtidsmöjligheter, och avgör därmed hela samhällets framtid.

2. Barn/elever med behov av stöd ska få det

Barn/elever med inlärningssvårigheter, funktionshinder eller andra problem måste få ett professionellt stöd. Ofta räcker det inte med att minska gruppstorleken eller att sätta in en elevassistent. Sättet att undervisa måste i många fall anpassas efter elevens speciella svårigheter.

Bristande stöd får inte bara konsekvenser för eleven med svårigheter. En utåtagerande elev eller en elev som behöver klasslärararens hela uppmärksamhet kan skapa en ohållbar undervisningssituation för hela klassen.

Det är viktigt med tidig upptäckt och professionellt utformat stöd. Fler skolpsykologer och specialpedagoger!

3. Mindre flum i skolan

Kunskaperna i matematik har sjunkit dramatiskt i hela landet. Samma tendens finns inom alla naturvetenskapliga ämnen. Någonting har hänt. Kanske är det nya sätt att undervisa som fungerar sämre. Kanske saknas det lärare med specialutbildning i dessa ämnen.

Det finns inget färdigt svar. Men vi har ett ansvar för att vända utvecklingen. Lunds skolor ska därför bedriva forskning/utveckling tillsammans med universitet och lärarhögskolor. Vi kan inte stillasittande se på när kunskapsresultaten försämras.

Så här gör du:

Du kryssar mig på plats 9 på Folkpartiets kommunfullmäktigelista eller på plats 10 på riksdagslistan. Kom ihåg att du bara får sätta ett kryss per valsedel.

Valsedel kommunfullmäktige

Valsedel kommunfullmäktige