Lunds kommun behöver en bredbandsstrategi

De senaste åren har efterfrågan på fiberanslutningar stigit kraftigt. Marknadens aktörer har svårt att tillmötesgå efterfrågan.

För mig är det viktigt att bredbandsutbyggnaden sker i fri konkurrens. Men det är också viktigt att det kommunala bolaget Kraftringen hänger med, och kan stå för sin del av den efterfrågade bredbandsutbyggnaden.

I förra veckan träffade jag ett gäng bredbandsentusiaster i Södra Sandby, som undrade varför Lunds kommun saknar en tydlig bredbandsstrategi. Jag blev svaret skyldig. Även om själva utbyggnaden inte sker i kommunal regi måste kommunen alltid stå för en del tjänster, bland annat lantmäteritjänster och tillståndshandläggning. När utbyggnadstakten ökar får inte denna del av den kommunala servicen bli en flaskhals.

Flera kommuner har egna stadsnät och/eller strategier för bredbandsutbyggnad. Många kommuner har även en uttalad målsättning för fiberutbyggnaden. Lund saknar en sådan, och det är därför oklart hur våra kommunala förvaltningar och bolag på bästa sätt kan samverka för att möta medborgarnas krav och förväntningar.

Jag skrev en motion i frågan, och i helgen ställde partiet sig bakom motionen.

I motionen föreslår vi Lunds kommun att ta fram en bredbandsstrategi med syfte att:

  • fastställa en kommunal målsättning för bredbandsutbyggnaden för Lunds kommun.
  • identifiera den samverkan som behövs mellan kommunala förvaltningar och bolag för att möta medborgarnas krav och förväntningar.
  • ge berörda nämnder och förvaltningar de uppdrag och direktiv som behövs för att möjliggöra en sådan bredbandsutbyggnad.
  • genom ägardirektiv till Kraftringen förstärka och förtydliga Kraftringens roll i detta arbete.

Miljöfarliga vallöften från (S)

I Lund föreslår (S) en mycket märklig budget för kommunen. Man finansierar sina fagra vallöften med en ökad utdelning från det kommunalägda energibolaget Kraftringen.

Detta är ett mycket oroväckande förslag. Kraftringen har gjort stora investeringar i miljövänlig energiproduktion (Örtoftaverket) och står inför ytterligare stora investeringar. Även dessa handlar i många fall om anpassningar till miljövänligare produktion.

Dessutom behöver Kraftringen konsolideras. De stora investeringarna har till stora delar finansierats med upplåning, och har gjort koncernen känsligare för ränte- och konjunktursvängningar. Ett alltför stort vinstuttag ur koncernen sänker koncernens kreditvärdighet, vilket leder till högre lånekostnader.

Förslaget från (S) riskerar alltså att få två allvarliga konsekvenser:

  • De kommande miljöinvesteringarna uteblir.
  • Kraftringen tvingas höja el- och fjärrvärmepriserna.

Att finansiera kommunal verksamhet via el- och fjärrvärmeräkningen är att ta ut en dold skatt. En skatt som bara drabbar hälften av kommuninvånarna. I halva kommunen är det nämligen privatägda Skånska Energi, och inte Kraftringen som har nätkoncession.

Kraftringen drivs tillsammans med tre grannkommuner, och vinstutdelningen regleras av en gemensamt överenskommen utdelningspolicy. Lunds kommun har visserligen egen majoritet på bolagsstämman, men att bryta mot ingångna överenskommelser är inte snyggt. Och detta är precis var (S) vill göra.

Men den allvarligaste frågan är hur övriga partier i Lund ställer sig till minskade miljöinvesteringar inom Kraftringen. (S) skulle, vid ett eventuellt maktskifte i Lund, inte få med sig varken (MP) eller (V) på detta befängda förslag, och skulle då tvingas att höja skatten ytterligare för att finansiera sina fagra vallöften.