Mårtenskolan får inte rivas utan politiskt beslut!

Jag har den senaste veckan fått många frågor om åtgärderna av typen ”Vem har beslutat att riva Mårtenskolan?”. Något beslut om att riva Mårtenskolan har, såvitt jag vet, inte fattats.

Nämndes arbetsutskott beslutade däremot i onsdags att skicka förvaltningens förslag till områdeslokalplan för Tuna/Mårtens Fälad på remiss. Remissförfarandet är till för att alla berörda ska få möjlighet att yttra sig över planerna innan beslut fattas.

Det kan i akuta situationer finnas skäl att föregripa lokalplaneprocessen och fatta särskilda beslut avseende enskilda lokallösningar. Sådana beslut ska normalt tas på politiskt nivå. Varken Skolförvaltningen eller Serviceförvaltningen har signalerat att det behövs sådana beslut avseende Mårtenskolan, och jag förutsätter därför att verksamheten bedrivs vidare som tidigare tills dess att områdeslokalplanen antagits.

För mig och för Folkpartiet är det viktigt med små skolor nära hemmet i de lägre årskurserna. Det är också viktigt att skollokalerna håller en god kvalitet. Det är just därför vi valt att ta fram områdesplanerna som ett långsiktigt och strategiskt planeringsverktyg. Vi vill hitta en bra lösning med permanenta byggnader både för skolorna och förskolorna på Mårtens Fälad. Paviljonger ska bara användas i nödfall och under en kort tid.